कॉल 68674500 / 61564500

Mahanagar Gas

होमग्राहक विभागकस्टमर केअरपीएनज

मी & सी ग्राहक

विद्यमान भागात

 • बृहन्मुंबई
 • मीरा भायंदर
 • नवी मुंबई
 • ठाणे शहरातील
 • अंबरनाथ (आनंद नगर)
 • तळोजा

नवी भागात

 • डोंबिवली
 • कल्याण
 • उल्हासनगर
 • बदलापूर
 • भिवंडी
 • पनवेल
 • खारघर

ग्राहक विभाग